WCSE 2019

This proceedings contains papers presented at The 9th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2019), held in Hong Kong, June 15-17, 2019. These papers represent front-tier research in computing science and technology, and cover areas such as artificial intelligence, machine learning, data mining, health informatics, human-centered computing, internet of things, robotics, automatics control, natural language processing, network computing, big data analytics, cybersecurity, software engineering, and hardware design, etc

Information
  • ISBN: 978-981-14-1684-2
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 1060
  • Online: September 05, 2019
Article# Article Title & Authors (WCSE 2019) Page
1
Dongyang Bao, Wei Zheng, Wenxin Hu
108
2
Yuan Wang, Zhiming Wang, Xucheng Yin, Chao Zhu
117
3
Ivy Kim D. Machica, Bobby D. Gerardo, Ruji P. Medina
124
4
Rui Lu, Linying Li
130
5
Yitian Lu, Ping Jiang, Shun Nishide, Xin Kang, Fuji Ren
136
6
Li-Li Wang, Matthew R Evans
143
7
Yi Xu, Ziliang Wan, Zige Zhou, Yuchen Liu, Jinpeng Chen
150
8
Shengyu Lu, Junhao Liu, Beizhan Wang, Wenxi Liu
156
9
Die Li, Murong Jiang, Guocai Du, Chunna Zhao, Yinghua Li
164
10
Vladimir Khryashchev, Leonid Ivanovsky, Anna Ostrovskaya, Alexander Semenov
171
11
Chao Yu, Jing Zhou, Liang Gong , Lei Sun , Pengfei Shi, Xinxin Ou
176
12
Yongjia Xu, Fuji Ren, Shun Nishide
181
13
Backhyun Kim, Kyeongmo Park
189
14
Qingqing Lu, Xiaomei Zhang, Xin Kang, Fuji Ren
195
15
Li Xinqi, Zhang Yongli, Cui Shigang, Liu Yu
201