WCSE 2019

This proceedings contains papers presented at The 9th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2019), held in Hong Kong, June 15-17, 2019. These papers represent front-tier research in computing science and technology, and cover areas such as artificial intelligence, machine learning, data mining, health informatics, human-centered computing, internet of things, robotics, automatics control, natural language processing, network computing, big data analytics, cybersecurity, software engineering, and hardware design, etc

Information
  • ISBN: 978-981-14-1684-2
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 1060
  • Online: September 05, 2019
Article# Article Title & Authors (WCSE 2019) Page
1
ZINA Lacina, SUN Yi
413
2
Pan Zhao, Xiaoqin Ma, Xiaoling Yin
420
3
Yakui Chu, Xilin Yang, Yuan Ding, Danni Ai, Jingfan Fan, Xu Li, Yongtian Wang, Jian Yang
427
4
Zhu Xinping, Xu Haiyao
432
5
Alexander Setiawan, Silvia Rostaningsih
439
6
JinYang Zhang, LiuYang Xu, JiaQi Yang
444
7
Sicong Kong, Wei Xu, Wei Liu, Xuan Gong, Juanting Liu, Wenqing Cheng
454
8
Anyi Wang, Xiaoyang Jiao, Ping Guo, Chunhui Lin
462
9
Quandai Wang, Yulong Sun, Bingbing Guo, Xiaoli Hou, Pengyang Li, Yan Li
468
10
Yufeng Xue, Lan Lin, John C. Tucker, Becky Hammons, Michael Wolfe
475
11
Jaturada Deeying, Wiwat Vatanawood
482
12
Zheng Liu, Fuji Ren, and Xin Kang
491
13
Khamla Non Alinsavath, Lukito Edi Nugroho, Widyawan, Kazuhiko HAMAMOTO
500
14
Chuanxiang Tang, Yun Tang
508
15
Xiaohui Jiang, Chuyuan Peng, Yong Hu, Wei Meng
515