WCSE 2019

This proceedings contains papers presented at The 9th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2019), held in Hong Kong, June 15-17, 2019. These papers represent front-tier research in computing science and technology, and cover areas such as artificial intelligence, machine learning, data mining, health informatics, human-centered computing, internet of things, robotics, automatics control, natural language processing, network computing, big data analytics, cybersecurity, software engineering, and hardware design, etc

Information
  • ISBN: 978-981-14-1684-2
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 1060
  • Online: September 05, 2019
Article# Article Title & Authors (WCSE 2019) Page
1
Chao Huang
207
2
Sun Yong, Li Xinqi, Sun Miao
213
3
Chengtao Cai, Bing Fan, Haiyang Meng
219
4
Shuchang Xu, Yiwei Liu
233
5
Mark R. Costa, Joshua Felver, Rachel Razza
238
6
Degang Sun, Yulan Hu, Zhixin Shi, Guokun Xu
246
7
Worasit Choochaiwattana, Winyu Niranatlamphong, Anuwat Ruttanasomboon, Wicha Charoensuk, Phattara Rattanamoranon, Aurawan Imsombat, Jittanard Sangkrajang
253
8
Chen Hongzhou, Xu Tonglei, Chen Dongcheng
258
9
Lenin Kahanga, Yan Wang
265
10
Saad Ibrahim Amaya, DongYuxin
274
11
Yuyao Cheng, Qiyan Kang, Changying Wang, Yongfen Liu, Li Cheng
280
12
Evelyn M. Baesa, Rosemarie T. Bigueras, Josephine Dela Cruz, Daniel E. Maligat Jr., Jocelyn O. Torio
288
13
Xi He, Liyong Ren, Yongbin He
295
14
Yonggang Yan, Guozhuang Pan, Zhiyuan Shen
302
15
Yuanjun Ding, Qingqing Yang, Haoyang Yu, Hongjie Wang, Xiaocong Chen, Haibo Pu
307