WCSE 2017

The presented proceedings "2017 the 7th International Workshop on Computer Science and Engineering" collected from peer-reviewed stand-alone papers describing the results of research and engineering solutions dealing with actual problems in the area of computer science and technology technologies. Published articles will be useful for professionals in various branches of engineering, for students and academic staff concerned with the related specialties.

Information
  • ISBN: 978-981-11-3671-9
  • Editor: Prof. Yifei Chen, China Agriculture University, China
  • Pages: 1459
  • Online: August 12, 2017
Article# Article Title & Authors (WCSE 2017) Page
1
Jian Weng, Yanan Lu, Leibo Liu, Shouyi Yin, Shaojun Wei
1
2
Xin Liu, Yutong Lu, Jie Yu, Pengfei Wang, Jieting Wu
8
3
Jie Yu, Guangming Liu, Wenrui Dong, Xiaoyong Li
17
4
Yanqing Ren, Bin Ba, Zhiyu Lu, Daming Wang
22
5
Xi Sun, Yijie Shi
30
6
Cheng Wenjuan, Tong Bing, Zhou Miaomiao, Zhu Junhong
37
7
Bin Chen, Yizhou Dong, Mingrong Mao
42
8
Wen Sun, Lin Gao, Xu Tang, Ping Wei
48
9
Yunfang Peng, Lingzhi Fan
53
10
Xingwang Huang, Xuewen Zeng, Rui Han, Xu Wang
60
11
Haizhen He, Lei Wen, Rongming Luo
65
12
Bo Sun, Yifu Li, Xiangzhan Yu, Shan Yao
73
13
Wang Peng, Wang Junyi
81
14
Li Heng, Chen Jia-qi, Wang Hao, Ni Jin-ying
86
15
Nie Xiangju, Miao Xinglei, Qiao Shuang, Ge Hongjun
90