WCSE 2015

We present to our readers the 5th volume of "2015 The 5th International Workshop on Computer Science andEngineering-Information Processing and Control Engineering-WCSE 2015-IPCE" This proceedings contains articles reflecting the research results in the fields of computer science and engineering technologies, Information Processing and Control Engineering ect. The articles will be useful for many engineers as well as for academic teachers and students majoring in the mentioned fields of engineering science.

Information
  • ISBN: 978-981-09-5471-0
  • Editor: Prof. Maode Ma, Nanyang Technological University Singapore
  • Pages: 844
  • Online: Jun 30, 2015
Article# Article Title & Authors (WCSE 2015) Page
1
Jialing Hu, Lei Li, Aiming Ji, Li Sun, Canyan Zhu, Lijun Zhang, Ling-Feng Mao
461
2
Lianjiang Zhu, Tao Du, Shouning Qu, Kai Wang, Yong Zhang
467
3
Yueping Wu,Yinchun Yang
472
4
Ondrej Matustik
477
5
Michael Bogner, Matthias Bonora, Franz Wiesinger
482
6
Moch Arief Soeleman, Mauridhy Hery Purnomo, Mochamad Hariadi, Kondo Kunio, Masanori Kakimoto, Mikami Koji
487
7
Dereje Engida Woldemichael, Fakhruldin Mohd Hashim
494
8
Hong wang
499
9
Guofeng Zhao, Chunyan Cao, Dan Li, Chuan Xu
504
10
Zhiyong Zhang, Yanbo Wang, Min He, Yong Zhu, Zhiyong Xu, Jian Wang, Liucun Cao
510
11
Min He, Yanbo Wang, Yong Zhu, Zhiyong Xu, Zhiyong Zhang
515
12
Yanbo Wang, Min He, Zhiyong Zhang, Yong Zhu, Zhiyong Xu
521
13
Jiachen Zhang, Yuanyuan Li, Xiaotong Han
527
14
Chang-Uk Baek, Ji-Won Jung
533
15
Tae-Seok Ahn, Ha-Hyun Sung, Ji-Won Jung
540