WCSE 2015

We present to our readers the 5th volume of "2015 The 5th International Workshop on Computer Science andEngineering-Information Processing and Control Engineering-WCSE 2015-IPCE" This proceedings contains articles reflecting the research results in the fields of computer science and engineering technologies´╝î Information Processing and Control Engineering ect. The articles will be useful for many engineers as well as for academic teachers and students majoring in the mentioned fields of engineering science.

Information
  • ISBN: 978-981-09-5471-0
  • Editor: Prof. Maode Ma, Nanyang Technological University Singapore
  • Pages: 844
  • Online: Jun 30, 2015
Article# Article Title & Authors (WCSE 2015) Page
1
Ghulam Muhammad Shaikh, Quanxin Zhang, Qing Mu, Fei Wu, Yu-an Tan
653
2
Ahmed Ali, Wang Dong, Li RenFa
659
3
Hong Jie, Rui-Qing Wu, Nan Ding
668
4
Yunjian Jia, Beili Wan, Liang Tang
675
5
Jun Li, Meng Li
682
6
Anjian Ai, Hua Qin, Yingxu Lai
686
7
Yufei Zhang, Hengzhu Liu, Xiaodong Yi, Xuan Zhu
696
8
Zhao Xiao-dong, Li Ya-jing, Li Hao
705
9
Qi Lin, Li Hao, Li Yajing, Yang Yajing
713
10
Gang Jian, Guo-dong Han, Yu-han Zhou
719
11
Guang Kou, Guangming Tang, Shuo Wang, Shaoge Yan
726
12
Shuo Liu, Guoliang Han, Congxiao Bao, Xing Li
734
13
Xin Yue, Xing Li
741
14
Ying Huang, Aiwu Shi, Baoliang Hao, Huilin Huang, Zhuo zhang
748
15
Zhijun Liu, Pengxi Li, Ling Lu, Lie Han, Guili Zhang
756