WCSE 2015

We present to our readers the 5th volume of "2015 The 5th International Workshop on Computer Science andEngineering-Information Processing and Control Engineering-WCSE 2015-IPCE" This proceedings contains articles reflecting the research results in the fields of computer science and engineering technologies, Information Processing and Control Engineering ect. The articles will be useful for many engineers as well as for academic teachers and students majoring in the mentioned fields of engineering science.

Information
  • ISBN: 978-981-09-5471-0
  • Editor: Prof. Maode Ma, Nanyang Technological University Singapore
  • Pages: 844
  • Online: Jun 30, 2015
Article# Article Title & Authors (WCSE 2015) Page
1
Gun-Woong Park, Ji-Won Jung
547
2
Xiaoxue Guo, Rong Li,Huomin Liang
553
3
Qingyun Zhu, Xu He, Shaoqian Li
559
4
Lan Yao, Songyang Jia, Jin Xu
568
5
Nan Ding, Rui-Qing Wu, Hong Jie
575
6
Xue-hui Wang, Lei Zhang
582
7
Wang Bo, Huang Zhen
587
8
Iuon-Chang Lin, Yung-Wang Lin, Ling-Hsien Tseng, Yeong-Chin Chen
595
9
Yue Yao, Xiangyang Xu, Ji Xiao
603
10
Jinfeng Wang, Aixia Ge, Cheng Li, Wenzhong Wang, Yueming Hu
609
11
Jinfeng Wang, Yueming Hu, Xiangning Ren, Wenzhong Wang
615
12
Hongjian Liu, Defeng Guo
621
13
Furkan Rabee, Yong Liao, Maolin Yang, Jian Liu, Ge Zhu
629
14
Pakawan Pugsee, Tuangrath Chongvisuit, Kananant Na Nakorn
639
15
Esraa Eldesouky, Ahmed Ali, Wang Dong, Li Renfa
645