WCSE 2016

This proceedings contains papers presented at 2016 the 6th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2016) held on June 17-19, Tokyo University of Science, Japan, and focuses on the research results in the field of computer science and technologies. We hope this collection will be useful for many engineers and researchers from various branches.

Information
  • ISBN: 978-981-11-0008-6
  • Editor: Prof. Hayato Ohwada, Tokyo University of Science, Japan
  • Pages: 843
  • Online: August 30, 2016
Article# Article Title & Authors (WCSE 2016) Page
1
Piotr Orzechowski, Jerzy Proficz, Henryk Krawczyk, Julian SzymaƄski
453
2
Chien-Hsu Chen, Yin-Yu Chou, Chun-Yen Huang
459
3
Akkachai Phuphanin, Wipawee Usaha
464
4
Rosnawati Buhari, Saifullizam Puteh, Munzilah Md Rohani, Basil David Danial
470
5
Poowanart Korbkum, Yachai Limpiyakorn
477
6
Wang Xiao-feng, Ding Hong-sheng, Yu Qian-cheng, Tian Jin-qin
481
7
Rui-Ju Yan, Shi-Peng Xie
489
8
Jan Miles Co, Proceso Fernandez
493
9
Dionicio D. Gante, Bobby D. Gerardo, Bartolome T. Tanguilig III
500
10
Menglin Sheng, Sanghai Guan, Shihua Yu, Chunyu Cheng, Peng Sun, Kaiyu Wang
507
11
Rui-Dong Chiang, Shih-Jung Wu, Shih-Hao Chang, Wei-Ting Chang
514
12
Utharn Buranasaksee, Kriengkrai Porkaew
518
13
Yuanxin Bao, Wenyuan Li, Jun Feng
525
14
Ravendra Singh
529
15
Changnian Chen, Aiwu Shi, Nan Su, E Chen
536