WCSE 2016

This proceedings contains papers presented at 2016 the 6th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2016) held on June 17-19, Tokyo University of Science, Japan, and focuses on the research results in the field of computer science and technologies. We hope this collection will be useful for many engineers and researchers from various branches.

Information
  • ISBN: 978-981-11-0008-6
  • Editor: Prof. Hayato Ohwada, Tokyo University of Science, Japan
  • Pages: 843
  • Online: August 30, 2016
Article# Article Title & Authors (WCSE 2016) Page
1
Kanji Abe, Ichirou Oota, Wang Lok Do, Kei Eguchi
305
2
Te-Yen Chiu, Chun-Lin Ko, Chun-Hsing Li, Ming-Ching Kuo, Da-Chiang Chang
310
3
Kei Eguchi, Kanji Abe, Wanglok Do
315
4
Donghyun Lee, Taeson Yoon
320
5
Goib Wiranto, Yudi Y. Maulana, Iqbal Syamsu, Dayat Kurniawan
325
6
Chu-Hui Lee, Zhi-Yong Qiu
330
7
Mustafa Altaha, Humor Hwang
335
8
Jin Hee Chung, Tae Ho Cho
340
9
Yong Sheng, Jinshu Chen, Xiaoming Fan
345
10
Chyi-In Wu, Hsieh-Hua Yang
351
11
Han-Yu Lin
355
12
P. S. Pa, C. W. Sun
359
13
Zhiyuan Shen, Siyao Zhou, Hui Yu
366
14
Nuanwan Soonthornphisaj, Daranee Thitiprayoonwongse
371
15
IGN Mantra
376