WCSE 2016

This proceedings contains papers presented at 2016 the 6th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2016) held on June 17-19, Tokyo University of Science, Japan, and focuses on the research results in the field of computer science and technologies. We hope this collection will be useful for many engineers and researchers from various branches.

Information
  • ISBN: 978-981-11-0008-6
  • Editor: Prof. Hayato Ohwada, Tokyo University of Science, Japan
  • Pages: 843
  • Online: August 30, 2016
Article# Article Title & Authors (WCSE 2016) Page
1
Yen-Hung Chen, Pi-Tzong Jan, Lin-Kung Chen, Jin Wang, Yu-Chin Szu, Ching-Neng Lai
382
2
Chao-Tung Yang, Hsin-Wen Lu, Wen-Chung Shih
386
3
Hui Yu, Ming Zhang, Zhiyuan Shen, Jue Yu
390
4
Yin-Li Lo, Hao-Han Chen, Hsing Mei
395
5
NadiahYusof, NazatulAiniAbd Majid, Amirah Ismail
402
6
Ittipol Nuntaruji, Yachai Limpiyakorn
407
7
Yinhang Zhang, Qingsheng Hu, Jun Feng
411
8
Yuanyue Guo, Lin Chen, Dongjin Wang
415
9
Yuanyue Guo, Dongjin Wang, Yong-Sheng Zhou
420
10
Jih-Jeng Huang
426
11
Youhau Chen, Kaili Wang
430
12
Anurak Khophadung, Pornsawan Vongtathum
434
13
Yen-Jen Chen, Ching-Chuan Liu
439
14
Li Fang, Zhao He, Ren Tingting, Wu Zhongcheng
444
15
Mohammad Abrar, Alex Tze Hiang Sim, Jee Mei Hee
449