WCSE 2016

This proceedings contains papers presented at 2016 the 6th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2016) held on June 17-19, Tokyo University of Science, Japan, and focuses on the research results in the field of computer science and technologies. We hope this collection will be useful for many engineers and researchers from various branches.

Information
  • ISBN: 978-981-11-0008-6
  • Editor: Prof. Hayato Ohwada, Tokyo University of Science, Japan
  • Pages: 843
  • Online: August 30, 2016
Article# Article Title & Authors (WCSE 2016) Page
1
Sreyash Ratna Tripathi, Shreya Mahabala Alva, Debasis Das
88
2
T. Virajita Sharma, Usha Kiran Singh, Debasis Das
95
3
Tzu-Ting Tseng, Wei-En Liang, Chung-An Shen
103
4
Xiang Jing, Biao Qi, Jianguo Jiang, Bin Lv
110
5
Yiyang Jia, Haiyan Wu, Dongxing Jiang
115
6
Dinghai Xu, Bo Zheng, Hengyang Zhang, Kun Zhuo
123
7
Cheng-Min Lin, Chiu-Chiao Chung, Tzu-Chi Lin
132
8
Jeajoon Seho, Junchul Chun
138
9
Yuxi Lin, Zhaoheng Wang, Xingjun Wang, XinYue Che, Feng Tian, Chengyu Li
143
10
Guopeng Zhang, Jie Gu, Shuo Xiao, Jun Deng, Jinbai Zhao
150
11
Shexiang Ma, Ping Xie
155
12
Su Man Nam, Tae Ho Cho
161
13
Andrea Horch, Holger Kett, Anette Weisbecker
167
14
Shi Li, Inshil Doh, Kijoon Chae
180
15
Abdulrahman Alkandari , Altaf Alshammari, Mishari Aljandal
185