WCSE 2020

Proceedings is composed by papers presented at The 10th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2020), held in Shanghai, China, 19-21 June, 2020. It is hosted by East China Normal University, China Agricultural University, Science and Engineering Institute, organized by School of Computer Science and Technology, co-sponsored by University of Houston-Downtown, USA, Shanghai Maritime University, China, Bauman Moscow State Technical University, Russia, Tokyo University of Science, Japan. WCSE provides a platform for interaction and exchanging research ideas among experts from various fields of computer science and engineering, and will be attended by repute scientists, researchers, academicians, industrial professionals and postgraduate students globally

Information
  • ISBN: 978-981-14-4787-7
  • Editor: Prof. Jinhua Xu, East China Normal University, China /Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 511
  • Online: July 22nd, 2020
Article# Article Title & Authors (WCSE 2020) Page
1
Niu Jianjun, Shi Shengwei, Jin Xue, Liu Ye, Zhao Zeya
411
2
Jie Zhang, Xuchen Zhao, Ruiyun Cao, Wenqi Zhu, Zetao Zeng
418
3
C.Q.Qu, Y.He, L.Zuo
425
4
Yujie Qiao,Lin Zuo,Shiyu Huang, Zhiyuan Shen
435
5
Quan Jiang, Bin Qu, Siyu Li, Li-e Wang, Xianxian Li
440
6
Xuan Hu, Jie Liu
450
7
Zengyu Cai, Wenqian Wang, Jianwei Zhang, Zuodong Wu
459
8
Xuan Hu, Jie Liu
464
9
Li Wu, Zhou Min, Huang Hao
474
10
Ligu Zhu, Suping Wang
485
11
Cheng Yang, Jiamin Lu, Jun Feng, Dingsheng Li
491
12
Zongfang Tu, Feng Su, Hui Li
501
13
Ye Jiajun, Zhao Feng
506