WCSE 2021

Papers presented in The 11th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2021) during June 19-21, 2021 are included in this conference proceedings. WCSE conference is hosted by East China Normal University, China Agricultural University, Science and Engineering Institute, organized by School of Computer Science and Technology, co-sponsored by University of Houston-Downtown, USA, Shanghai Maritime University, China, Bauman Moscow State Technical University, Russia, Tokyo University of Science, Japan. WCSE conference provides a global acadamic platform for the scientists, researchers, academicians, industrial professionals and postgraduate students. More than 1000 people have attend this big event since 2011.

Information
  • ISBN: 978-981-18-1791-5
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 399
  • Online: Aug 10th, 2021
Article# Article Title & Authors (WCSE 2021) Page
1
Zhen Peng, Hongyi Li, Shengyu Chen, Di Zhao
321
2
Jianqiu Xiong, Chen Xie, Qiao Hu
327
3
Hongyi Li, Di Zhao, Kejia Hu
333
4
Zhu Yin, ZhongCheng Wu, Jun Zhang, Fang Li
339
5
Li Zeke, Wang Chunyan, Xu Zhiguang, Liang Ye
345
6
Xuejie Hao, Xiuhong Li, Lizeyan Yin, Le Zhang, Rongjin Yang, Qiang Li, Meiying Sun
355
7
Peace Bamurigire, Anthony Vodacek, Kayalvizhi Jayavel, Said Rutabayiro Ngoga
367
8
Sen Du, Jiawei Kang, Yuqing Ye, Jing Huang, Zhiyuan Shen
373
9
Xiaojian Li, Liyu Zhu, Cuiping Zhang, Haopeng Yang, Hailan Wang, Jiajia Zhang
379
10
Yunfeng Shao, Yajing Wang, Yuanming Sun, Zhongjing Ma, Yang Zhao, Yongqiang Liu
389