WCSE 2018

2018 the 8th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2018) was held from June 28-30 in Bangkok, Thailand, on the basis SCIence and Engineering Institute, USA. The presented, according to the results of the conference collection, raises important problems in computer science and technology - from ideas, applications and projects to their practical implementation on the real objects. We hope this proceedings will be interesting and useful for many specialists in the field of Big Data, Electronic Engineering, Image Processing, Internet of Things, Machine Learning, Management Information System, Modeling and Simulation, and Networking etc.

Information
  • ISBN: 978-981-11-7861-0
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 897
  • Online: August 20, 2018
Article# Article Title & Authors (WCSE 2018) Page
1
V. Kavitha, P. Kaviya Priya, Tha.Sugapriyaa
171
2
Zhaohui Wang, Yuanyue Guo, Falin Liu
178
3
Jiaquan Jin, Hongwei Du, Bensheng Qiu, Jinzhang Xu
182
4
Ajay Pal Singh Chauhan
187
5
Zengyu Cai, Xuhui Wang, Jianwei Zhang, Chunfeng Du
194
6
Yushuang Ma, Zhao Long, Rongjin Yang, Xiuhong Li, Song Qiao, Zhenwei Song, Zhang Yi
200
7
Guan-Ru Chen, Tsung-Yi Tsai, I-Yu Huang, Yu-Cheng Lin, Chua-Chin Wang
206
8
Felomino P. Alba, Enrique D. Festijo, Ruji P. Medina
211
9
Reni Diah Kusumawati, Teddy Oswari, Tristyanti Yusnitasari, Singgih Wisnu Pranata
217
10
Dilip Kumar, Tarunpreet Kaur
222
11
Yongliang Wang, Hongdou Chen, Qi Zhang, Huimin Lv
227
12
Yan Liu, Yangyang Liu, Wenjie Zhu
232
13
Wenhao Fan, Qiuchen Li, Kangjia Shao, Ruoyu Chen, Zhiwei Lv
238
14
Qianru Li, Xiuliang Mo, Chundong Wang
245
15
Michelle Renee Chin, Shaun Cassidy Calagos, Katrina Michaela Delfin,, Carlos Miguel Dignadice, Joshua Macuja
251